Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Ας ανοίξουμε τα φτερά στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου!!


Ας δούμε λίγο τι ισχύει από νομοθετικής πλευράς για το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης του λόγου και της πληροφόρησης των πολιτών σε μία ελεύθερη δημοκρατία!!

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εδ. α` του άρθρου 14 του Συντάγματος με τις οποίες ορίζεται ότι ο καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά και διά του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του κράτους και ότι ο τύπος είναι ελεύθερος, καθιερώνεται η ελευθεροτυπία και συνακόλουθα η ελεύθερη δημοσιογραφία καθώς και η βιβλιογραφία, οι οποίες, χωρίς να ανάγονται σε δημόσια λειτουργία, πρέπει να λειτουργούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.


Το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας περιλαμβάνει, αφενός μεν το δικαίωμα του τύπου να πληροφορεί το κοινό, που εκδηλώνεται ως ελεύθερη έκφραση στοχασμών, ως αδέσμευτη ειδησεογραφία και ως έντονη άσκηση κριτικής και ελέγχου των δημόσιων προσώπων και πραγμάτων, αφετέρου δε, ενόψει και του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, το δικαίωμα κάθε πολίτη να πληροφορείται, δηλαδή να ενημερώνεται τακτικά και ελεύθερα για κάθε πολιτικό ή κοινωνικό ή άλλο θέμα εν γένει που τον ενδιαφέρει.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του άρθρου 25 παρ. 3 του Συντάγματος αλλά και του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, όπως και της ελεύθερης δημοσιογραφίας, υπόκειται στους περιορισμούς των νόμων, με τους οποίους, χωρίς να επιδιώκεται να παρεμποδιστεί η ελευθεροτυπία και η άρρηκτα συνδεόμενη με αυτή ελεύθερη δημοσιογραφία αλλά και η βιβλιογραφία, έχει σκοπό να προστατεύονται τα άτομα, τα νομικά πρόσωπα και γενικότερα το κοινωνικό σύνολο από την καταχρηστική άσκηση του συνταγματικού αυτού δικαιώματος.

Ειδικότερα, σε περίπτωση δημοσιευμάτων που αφορούν την τιμή ενός προσώπου, εάν ο ισχυρισμός είναι αναληθής, δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας εκφράσεως και δεν τίθεται ως εκ τούτου θέμα αντικειμενικής συγκρούσεως συμφερόντων, θέμα μόνο τίθεται από υποκειμενική πλευρά, αν τον αναληθή ισχυρισμό αγνοεί ο συντάκτης του δημοσιεύματος.

Παράλληλα το άρθρο 10 της Συμβάσεως της Ρώμης της 4.11.1950 για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το Ν 2329/1953 και το ΝΔ 53/1974, καθιερώνει την ελευθερία της γνώμης και της μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών (παρ. 1) και προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμού της ελευθερίας του τύπου, ορίζοντας ότι η άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης εκφράσεως συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες και μπορεί να υπαχθεί σε περιορισμούς, που προβλέπονται από το νόμο και αποτελούν αναγκαία μέτρα σε μια δημοκρατική κοινωνία για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, την προστασία της υπολήψεως και των δικαιωμάτων τρίτων και την παρεμπόδιση της κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή για την εξασφάλιση του κύρους ή της αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας (παρ. 2).


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ερμηνεύοντας τη διάταξη του άρθρου 10 της ως άνω συμβάσεως της Ρώμης, έχει αποδεχθεί ότι ισχύουν ως προς αυτό, μεταξύ των άλλων, οι ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές (σχετικά με τα δικαιώματα και τους περιορισμούς τους):


i. Η ελευθερία εκφράσεως αποτελεί ένα από τα ουσιώδη θεμέλια μιας δημοκρατικής κοινωνίας και έναν από τους βασικούς όρους της προόδου και της προκοπής κάθε ατόμου.

ii. Η δημοσιογραφική ελευθερία και το δικαίωμα των δημοσιογράφων να δημοσιοποιούν πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος προστατεύεται, υπό τον όρο όμως ότι ενεργούν από καλή πίστη, επί τη βάσει αληθών γεγονότων, παρέχουν δε αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες στο πλαίσιο σεβασμού της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.


Επίσης το άρθρο 10 παρ. 2 της Συμβάσεως της Ρώμης, υπογραμμίζει ότι η άσκηση της ελευθερίας εκφράσεως υπόκειται σε διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς και κυρώσεις, που πρέπει όμως να ερμηνεύονται συσταλτικά, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να αποδεικνύεται κατά τρόπο πειστικό.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες που απορρέουν από την παρ. 2 εφαρμόζονται και στα μέσα ενημερώσεως, μη επιτρέποντας στον τύπο να υπερβεί ορισμένα όρια, ιδίως όταν διακινδυνεύεται να προσβληθεί η τιμή ενός προσώπου.


Εξ άλλου από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 362, 363 και 367 του Ποινικού μας Κώδικα συνάγεται ότι η προσωπικότητα προσβάλλεται και με δυσφημιστική διάδοση γεγονότος, δηλαδή συμβάντος ή περιστατικού του παρόντος ή του παρελθόντος, που υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, το οποίο (δυσφημιστικό γεγονός) μπορεί να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη του προσβληθέντος. Ο υπαίτιος όμως της δυσφημιστικής διαδόσεως απαλλάσσεται από την ποινή αν η προσβολή της προσωπικότητας του θιγόμενου, έγινε προς εκτέλεση νομίμου καθήκοντος ή προς διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, δοθέντος ότι αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αυτούς αίρεται το παράνομο της προσβολής, κατ` εξαίρεση όμως δεν απαλλάσσεται ο υπαίτιος, αν οι ανωτέρω εκδηλώσεις συνιστούν συκοφαντική δυσφήμηση ή από τον τρόπο της εκδηλώσεως ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες έλαβε χώρα προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως. Για τη θεμελίωση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως εκτός των άλλων απαιτείται άμεσος δόλος, που σημαίνει την ηθελημένη διάδοση ενώπιον τρίτου, γεγονότος εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και είναι δυνατό να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου.


Για την οριοθέτηση της δυσφήμησης από την εξύβριση, σημαντική είναι η έννοια του γεγονότος ή της ανακοίνωσης γεγονότος, του οποίου ο ισχυρισμός ή η διάδοση είναι στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της δυσφήμησης. Στην έννοια του γεγονότος υπάγεται οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη και ειδικότερα ποικίλης μορφής συμβάν του εξωτερικού κόσμου, αναγόμενο στο παρελθόν ή στο παρόν, το οποίο μπορεί να υποπέσει στις αισθήσεις του ανθρώπου, όπως και οποιαδήποτε εκδηλωτική συμπεριφορά ή σχέση ειδική και εξατομικευμένη, προσαπτόμενη σε ορισμένο πρόσωπο, με συνέπεια να επέρχεται εμφανής υποτίμηση της τιμής ή της υπόληψής του.

Ειδικός σκοπός εξυβρίσεως κατά την πιο πάνω έννοια συντρέχει, όταν ο τρόπος εκδηλώσεως της προσβλητικής συμπεριφοράς δεν ήταν αντικειμενικά αναγκαίος για την απόδοση της σκέψεως εκείνου που φέρεται ότι ενεργεί από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, αλλά χρησιμοποιήθηκε για να προσβάλει την τιμή του άλλου.

Επομένως και στην περίπτωση αυτή, κατ΄ αναλογία και για την ταυτότητα του νομικού λόγου, τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 367 παρ. 1 περ. γ`, δ` Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο το άδικο των παραπάνω πράξεων, αίρεται μεταξύ άλλων και όταν πρόκειται για αξιολογικές κρίσεις ή χαρακτηρισμούς ή άλλες κρίσεις καθώς και για εκδηλώσεις που γίνονται, όπως προαναφέρθηκε για την εκτέλεση νομίμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας, τη διαφύλαξη δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον και σε ανάλογες περιπτώσεις.


Στη γενικότερη έννοια του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος και της ενάσκησης δικαιώματος κατ΄ άρθ. 20 και 367 παρ. 1 γ΄ Ποινικού Κώδικα, υπάγεται και η άσκηση των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και διάδοσης των στοχασμών του ατόμου, προφορικά, γραπτά και διά του τύπου (άρθ. 14 παρ. 1 Συντάγματος και 10 παρ. 1 Ε.Σ.Δ.Α.), της ελευθερίας της πληροφόρησης του, που αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Χώρας (άρθ. 5 παρ. 1 Συντάγματος) και της ελευθερίας της επιστήμης και της έρευνας (άρθ. 16 παρ. 1 Συντάγματος), δικαιώματα που αποτελούν εκφάνσεις της αξίας του ανθρώπου και του δικαιώματος για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, προστατευόμενα από τα άρθ. 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδ. με άρθ. 57 και 59 Αστικού Κώδικα, περί προσβολής της προσωπικότητας του ατόμου.


Άλλωστε όταν ένα πρόσωπο ασχολείται ή ασκεί πολιτική εξουσία, τεκμαίρεται η εκ των προτέρων σιωπηρή ανοχή του ως πολιτικό, οικονομικό κλπ. πρόσωπο, με την ενεργό ανάμιξή του στο δημόσιο βίο, σε δημόσια κριτική.
Και ακριβώς λόγω αυτής της δημόσιας κριτικής των πράξεων και του χαρακτήρα του, ακολούθως δε η μετά το θάνατό του ένταξή του στην ιστορία, είναι παράγοντες που αυξάνουν το ενδιαφέρον των πολιτών και του κοινού γενικά, για διαφάνεια και γνώση του πολιτικού αλλά και ιδιωτικού του βίου, και επιβάλλουν την ιστορική και δημόσια κριτική.

Συμπέρασμα:

Αφού λοιπόν εμείς οι bloggers καταπιανόμαστε εκτός από τα άλλα και με την ειδησεογραφία αλλά και την κριτική των πολιτικών γεγονότων και δημόσιων προσώπων γενικά, ασκούμε ερασιτεχνικά, μία οιονεί δημοσιογραφία, η οποία διέπεται ασφαλώς από τους παραπάνω κανόνες, ανεξάρτητα από το τι θεωρείται αξιόποινο που αίρει το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών κατά τη νομοθεσία της Αμερικής (Google) που είναι μόνον τα κακουργήματα αλλά και κατά το εσωτερικό μας δίκαιο, που είναι γενικά τα σοβαρά αδικήματα, και για τα οποία θέματα, θα καταπιαστούμε άλλη φορά.


Το δικαίωμά μας, επομένως, να γράφουμε και να εκφραζόμαστε ελεύθερα για πολιτικά, δημόσια, πρόσωπα και πράγματα, με αξιολογικές κρίσεις και χαρακτηρισμούς, ανάγεται στο δικαιολογημένο ενδιαφέρον μας, ως πολιτών, για τη διασφάλιση της διαφάνειας και ηθικότητας του δημόσιου βίου, που είναι πρώτιστο δικαίωμα της δημοκρατίας μας, και δεν υπόκειται σε κανένα άλλο περιορισμό, πλην αυτών που αναλύθηκαν παραπάνω, δηλαδή της απαγόρευσης διάδοσης, εν γνώσει μας ψευδών γεγονότων με το σκοπό της συκοφαντικής δυσφήμησης ή και με το σκοπό της εξύβρισης ενός δημόσιου προσώπου.


Άρα ακόμη και αν οι κρίσεις μας είναι αυστηρές και ίσως οξείς και σκληρές, δεν έχουν ποινική απαξία, αφού γίνονται από το παραπάνω δικαιολογημένο ενδιαφέρον μας, προς άσκηση δημόσιας κριτικής, ως πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας!!

.

22 σχόλια:

monahikoslikos είπε...

Μπορεί να λέει το Σύνταγμα και η Σύμβαση της Ρώμης ότι θέλουν...
Από τη στιγμή που διαφωνεί μαζί τους ο Σανιδάς σημασί έχει τι λέει αυτός...
Έμαθες ότι ετοιμάζονται να ασκήσουν δίωξη και στα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), που διαφώνησε με την εγκύκλιο Σανιδά, για ηθική αυτουργία στην άρνηση των παρόχων να δώσουν τα στοιχεία των συνδρομητών τους στην αστυνομία για απλά πλημελήματα?

marianaonice είπε...

@Μοναχικέ μου Λύκε
Αχχ... το έμαθα δυστυχώς!!
Και ξέρεις εσύ ότι ...ντρέπομαι!
:((

patsiouri είπε...

Με κάλυψε ο Λύκος απόλυτα...
Τώρα πάω να δω το αφιέρωμα στον Εθνάρχη που έχτισε τη Δημοκρατία.

Άστρια είπε...

Μαριάννα μου, σε χαίρομαι για το κουράγιο και την αγωνιστικότητα, την αγάπη σου στο δίκαιο και στη δικαιοσύνη. Πολύ ενδιαφέροντα και ενημερωτικά όσα γράφεις αλλά και ο σχολιασμός σου.
Το θέμα δεν το έχω παρακολουθήσει από κοντά, αλλά είναι γνωστό ότι πάντα η εξουσία, η όποια εξουσία, θέλει να ξέρει, να ελέγχει και να επιβάλει. Και πάντα βρίσκει τρόπο.
Κι εμείς μένουμε να το υποψιαζόμαστε, να επιβεβαιωνόμαστε, αλλά τελικά να το υφιστάμεθα.

Πολλά φιλιά φίλη μου, καλό Σ/Κ !

(Και τώρα που ακούω εδώ το αγαπημένο τραγούδι "το δίχτυ", λες και βαλτό από σύμπτωση, είναι τόσο μα τόσο ταιριαστό!!!)

marianaonice είπε...

@patsiouri μου
Χαράς το ...κουράγιο σου!
χαχαχχαχα!!!

@Άστρια μου
Πάντα με τα καλά σου λόγια!
Η εξουσία πάντα θέλει να περιορίζει τα ατομικά μας δικαιώματα όμως εμείς δεν πρέπει να της το επιτρέπουμε!
Γι' αυτό αγωνιζόμαστε τουλάχιστον να διαφυλάξουμε ό,τι μπορούμε!
Ναι το "δίχτυ" είναι πάντα επίκαιρο!!
Καλό Σ/Κ και σε σένα!!!
Φιλιά!!
:))

korallenia είπε...

Καλημέρα!

Πολύ χαίρομαι που μέσα σε λίγες παραγράφους μας ενημέρωσες πλήρως για ένα τόσο σημαντικό θέμα!

Είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι όμως…οι περισσότεροι καθόμαστε αδρανείς και περιμένουμε από άλλους να δράσουν…

Να έχεις μια υπέροχη Κυριακή!

Meropi είπε...

Πολύ κατατοπιστικά αυτά που γράφεις Μαριάνα μου και όχι μόνο για τους μη νομικούς, αλλά και για τους νομικούς που με την ευκαιρία ξεσκονίζουν τις γνώσεις τους.
Θα ήθελα μόνο να προσθέσω το εξής σχετικά με την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών που πολύ λόγος έγινε με τη γνωμοδότηση Σανιδά και την αντίρρηση της Αρχής Επικοινωνιών κλπ. Όπως είναι γνωστό για να μπορέσει να εντοπιστεί και να ταυτοποιηθεί κάποιος blogger, ο οποίος τυχόν υπέπεσε σε αδίκημα πρέπει να γίνει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Τότε είναι αναγκαία και η προσφυγή στο άρθρο 19 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει ότι μπορεί το απόρρητο να αρθεί με διάταξη της Δικαστικής Αρχής και μόνο για λόγους εθνικής ασφάλειας και για τη διερεύνηση «ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Προς εφαρμογή της διάταξης αυτής του Συντάγματος έχει εκδοθεί ο Νόμος 2225/1994, ο οποίος στο άρθρο 4, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τους Νόμους 3115/2003 και 3666/2008, ορίζει τα «ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα» για τα οποία μπορεί να αρθεί το απόρρητο. Αυτά είναι ΜΟΝΟ τα ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ που αναλυτικά αναφέρονται εκεί. Τελευταία έγινε μια προσπάθεια στη Βουλή να τροποποιηθεί ο Νόμος 2225/1994 και να προβλεφθεί ότι για ΟΛΑ τα ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ μπορεί να αρθεί το απόρρητο. Τελικά όμως δεν πέρασε αυτή η διάταξη. Βλέπε για περισσότερα στο blog του Ε-lawyer εδώ
Την καλημέρα μου. Σήμερα μου φαίνεται είναι πιο δροσιά.

marianaonice είπε...

@korallenia μου
Καλώς μου ήλθες κι από εδώ!
Είναι αλήθεια προσπάθησα όσο μπορούσα πιο συνοπτικά να πω λίγα πράγματα γι' αυτό το τόσο ταλαιπωρημένο δικαίωμά μας!!
Όμως είναι δύσκολο να είσαι κατατοπιστικός σε νομικά ζητήματα, χωρίς να επεκταθείς λίγο σε διατάξεις και νόμους.
Συμφωνώ ότι πρέπει να δράσουμε.
Δεν ξέρω αν το είδες αυτό: http://enomenoiblogers.blogspot.com/
Αν επιθυμείς στείλε μου to mail σου για να σε καλέσω να @έρθεις ...μαζί μας!
Να είσαι καλά!
:))

@Μερόπη μου
Πολύ κατατοπιστικά και αναγκαία για την πληρότητα της ανάρτησής μου αυτά που μας είπες!
Ήθελα κι εγώ να καταπιαστώ με αυτό το θέμα κάποια στιγμή, αλλά εσύ με κάλυψες πλήρως!!
Σ' ευχαριστώ πολύ γι' αυτό!
Τώρα βέβαια μ' αυτούς που είναι επάνω, εμείς μπορεί να λέμε ότι δεν αίρεται το απόρρητο του διαδικτύο παρά μόνο στα κακουργήματα που αναφέρεις, αλλά αυτοί έχουν τους ...δικούς τους νόμους!
Μήπως και το ότι ο ανακριτής επέλεγε τα έγγραφα που χορηγούσε στους κατηγορούμενους από τη σε βάρος τους δικογραφία της ΖΗΜΕΝΣ, δεν έκανε του κεφαλιού του??
Είχε το νόμο του Σανιδά αυτός!
Τι τους ήθελε τους νόμους του Κράτους??

Aνεμος είπε...

Άρα ακόμη και αν οι κρίσεις μας είναι αυστηρές και ίσως οξείς και σκληρές, δεν έχουν ποινική απαξία, αφού γίνονται από το παραπάνω δικαιολογημένο ενδιαφέρον μας, προς άσκηση δημόσιας κριτικής, ως πολιτών της Ελληνικής Δημοκρατίας!!

marianaonice είπε...

@Ανεμε
Ακριβώς!
Οι κρίσεις μας γίνονται όχι με δόλο να συκοφαντήσουμε ή να εξυβρίσουμε αλλά με σκοπό να ελέγξουμε το δημόσιο βίο, χάριν του δημοσίου συμφέροντος!

Κούκος είπε...

Εξαιρετική ανάρτηση!

Kατατοπιστική, πλήρης και κυρίως κατανοητή ενημέρωση για ένα θέμα που καίει και που ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούν.

Να είσαι καλά Μαριάννα μου!

b|a|s|n\i/a είπε...

εξαιρετικά ενδιαφέρον!!
μόνο που πλέον μερικοί μοιάζουν περισσότερο ελεύθεροι από κάποιους άλλους. και περισσότερο ίσοι από κάποιους άλλους.
καλημέρα σου!!

Skouliki είπε...

marianna μονο μπραβο μπορω να πω για ενα κειμενο που δεν αφηνει ερωτηματα αναπαντητα στον αναγνωστη του

δυστυχως το παιχνιδι της ρουφιανιας θα εισχωρησει σε πολλα επιπεδα ακομα

καλησπερα

Dorothea είπε...

πες τα χρυσοστομη που προφανως τα ξερεις πολύ καλά! έτσι μπράβο!

λοφανθρωπος είπε...

...εδω λογοκριθηκε εν ετη 2009 ο ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΑΣ...καποτε λεγαμε το συνθημα Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...θα συνεχιζετυαι για παρα πολλα χρονια ακομα...

leondokardos είπε...

Μαριάνα με πολύ ενφδιαφλερον διάβασα την ανάρτησή σου. Έξοχη η ανάλυσήξ σου.
Όσο για εμάς τους μπλόγκερς μη τολμήσουν να μας βάλουν φραγμούς.

Σπίθας είπε...

Το να μαθαίνουμε είναι πολύ προτιμότερο από το να παρακαλουθούμε τις αποφάσεις τους χωρίς να ξέρουμε τίποτα.
Αυτοί την δουλειά τους και εμείς στις αντίρροπες δυνάμεις.
Οι συσχετισμοί αλλάζουν και η γνώση είναι ο μονόδρομος..
Τα άλλα είναι κραξίματα.
Η συνεχής ενημέρωση και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων, αντιστοιχίζεται στην αυταρχικότητα και στην κατάχρηση εξουσίας.
Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε.
Πρόβατα ανημέρωτα να μην μείνουμε.
Είναι αφασικό και δεν έχει γούστο. Μ'ενδιαφέρει η συνεχής προσπάθεια. Έχει ενδιαφερον, άσε που κάποτε μπορεί να φέρει και αποτέλεσμα.

Καλό Μαριάννα. Πλήρες.
Είχα αναφερθεί αλλά όχι τόσο εμπεριστατωμένα, όπως εσύ.

Υ,Γ.
Το βαφτηστήρι μου, ο Σπιθουλίνος έχει και αυτός λόγο έκφρασης και κριτικής γνώμης;

marianaonice είπε...

@κούκε μου
Χαίρομαι που τη βρήκες πλήρη και κατανοητή την ανάρτησή μου αυτή!
Σκοπός μου είναι να δούμε όλοι μας μέχρι που φθάνει η ελευθερία του λόγου μας και να ξέρουμε ότι δεν έχουν δικαίωμα να μας τη στερήσουν!

@b|a|s|n\i/a
Πολύ σωστός!!
"μερικοί μοιάζουν περισσότερο ελεύθεροι από κάποιους άλλους. και περισσότερο ίσοι από κάποιους άλλους".

@Skouliki μου
Σ' ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια!
Ναι γεμίσαμε ρουφιάνους πια!!
Καλό βραδάκι!

marianaonice είπε...

@Dorothea μου
Το κατά δύναμη ο καθένας μας!
:))

@λοφάνθρωπε
Δεν πειράζει!!
Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα!
Δεν εγκαταλείπουμε! Αυτό θέλουν άλλωστε να βαρεθούμε!

@Λεοντόκαρδε μου
Ακριβώς! Ας τολμήσουν!!
:))

Καλό βραδάκι!

marianaonice είπε...

@Σπίθα μου
Συμφωνώ! Ενημερωμένοι μόνον πολίτες μπορεί να έχουν αντιστάσεις και να κάνουν σωστό αγώνα!
Την είχα δει και τη δική σου ανάλυση.
Αρκετά ενημερωτική ήταν!
Εεε εντάααξει τώρα για τη δική μου,..τι να κάνουμε ... ο καθένας στο είδος του... Χαχαχαχαχα!!!

Καλέ το βαφτιστήρι σου είναι άψογο!!
Το ζήλεψααα!!!
Σκέτη Σπιθοφάτσα είναι ο κερατούλης!
Αντε έγινε η μασκώτ της μπλογκογειτονιάς μας!!!
Να μας ζήσει!!
Καλό βράδυ!
:))

tzonakos είπε...

Εξαιρετική ανάρτηση.
Το θέμα απασχολεί χιλιάδες 'μπλόγκερς' και έπρεπε να δοθεί μια νομική ερμηνεία, μιά προσέγγιση καλή και δυνατή.
Θεωρώ αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζεται ή και να ασκεί κριτική στα τεκταινόμενα στην χώρα του, ελεύθερα !
Επιφυλάσσομαι να γράψω αργότερα σχετικά με τις "αυστηρές και ισως οξείς κρίσεις" μας ...

marianaonice είπε...

@Τζονάκο μου
Ακριβώς!!
Είναι αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζεται ή και να ασκεί κριτική στα τεκταινόμενα στην χώρα του, ελεύθερα!!
Με ενδιαφέρον θα @άκουγα τις απόψεις σου πάνω σ' αυτό το θέμα για τις οξείς και αυστηρές κρίσεις μας!
:))

Είναι φριχτό να μένεις μόνος στη ζωή ...?

Η ζωή καμιά φορά σε βάζει σε δικό της δρόμο και τον ακολουθείς θέλοντας και μη... μέχρι να σε βγάλει στο ξέφωτο...   Χάθηκα από εδώ λό...